شناسه : 17786129


ایجاد انگیزه در انسان در یک تقسیم‌بندی کلی و کاربردی به دو نوع انگیزه دادن تنبیهی و تشویقی تقسیم می‌شود.

وبلاگ رهروان شب نوشت:

قرآن هم از این استفاده کرده است. اما جالب است که هر کدام از این نوع به نوعی نوع دیگر انگیزه نیز محسوب می‌شود. یعنی اگر خوب نگاه بکنیم کسی که به ما وعده‌ی تشویق می‌دهد به نوعی وعده‌ی تنبیه نیز می‌دهد.
بعضی از ما هم طبیعتا به ظاهر قالب انگیزش حساسیت بیشتری داریم. یعنی اگر به ما بگویند "اگر بکنی ..." با اینکه بگویند "اگر نکنی ... " برایمان فرق دارد و منشا این فرق داشتن هم خصوصیات درونی ما است.
اما حالت مطلوب این حالت نیست که کدام حالت در ما انگیزه‌ی بیشتری ایجاد می‌کند. حالت مطلوب آن است که وقتی گفتند "انجام بده" ، همان انگیزه را بگیریم که ... .

گفتن این دورنما و حالت مطلوب تنها برای فراموش نکردن آن است، اما آنچه که با گفتن این مقدمات می‌خواهم بگویم آن است که من باید نگاه کنم ببینم در موضوعات مختلف از کدام قالب انگیزشی انگیزه‌ی بیشتری می‌گیرم، آن طرف دیگر را نیز در خود تقویت کنم و در موضوعات حساس حتما از قالبی استفاده کنم که حساسیت بیشتری روی آن دارم. (البته خیلی از ما فرصت نمی‌کنیم به این چیزها فکر کنیم و ببینیم از کدام نوع انگیزش بیشتر واکنش نشان می‌دهیم!)

پ.ن: ((سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح))