شناسه : 17475224


شب يلدايم اگر با تو سپري شد يلداست يا اگر اين شب من با تو سحر شد يلداست ما که عمري زده ايم دم ز فراغ تو ، اگر ... بعد از اين شام سيه ختم سفر شد يلداست

وبلاگ جهان هستی نوشت :

ما که خود چله نشين تو شديم آقاجان
اين شب چله اگر از تو خبر شد يلداست
شب نشيني به کنار دگران خوب اما ...
باتو و عشق تو گر جمله به سر شد يلداست
اي خداي کرم و جود و محبت مهدي (عج)
از کرم ، بر من اگر بر تو نظر شد يلداست
همچنان آل علي در خطر تهديداند
آن دمي که ز شما دفع خطر شد يلداست
چون شهيدان تو اي شهد شهادت نوشان
سينه ام گر به دفاع از تو سپر شد يلداست
حرف آخر ، اگر اين چشم من اي صاحب اشک
امشبي بهر غم جد تو تر شد يلداست ...