شناسه : 14048314


افطاری دادن درماه مبارک رمضان از آداب ورسومی است که درروستاهای شهرستان تفت پررنگ است . روستای شوازهم یکی ازروستاهای این شهرستان است که هرشب سفره افطاری درآن پهن می شود درمصاحبه با مردم روستای شواز وسفره افطاری آنها درایام ماه مبارک رمضان...

وبلاگ شوده علیا نوشت :

مردم شوازبه نوبت به 100 نفرافطاری می دهند . دربیشترشب ها سفره ساده و ازکوچک وبزرگ همه کمک می کنند ودرشب های بعدی پختنی داده می شود صفا و صمیمیتی که دربین آنهاست بسیارقابل تحسین بوده و همین امرسبب شده تا درانجام برخی امورهمه فعالیت خوبی را درحد و توان خود نیزانجام دهند

            2.jpg

            3.jpg

            4.jpg