شناسه : 2096570


وای اگر بی درد،گوید حرف درد وای اگر نامرد،گیرد جای مرد

وبلاگ یزد نگار نوشت:

وای اگر نااهل،غمخوای کند             وای اگرناجنس،دلداری کند
وای اگر بی درد،گوید حرف درد            وای اگر نامرد،گیرد جای مرد

وای اگر حکمت کند بیجا، بروز                   وای اگر احمق بیفتد روی قوز

وای اگر باپخته،جوشد یار خام                   وای اگر باهم در افتد خاص و عام

چونکه نادان  سرور دانا شود                      رشته ها چون پنبه از هم وا شود

بی هنـــــــــر چون میشود یار هنر               می شود آشفته بازار هنــــــــــــــــر

بی ادب چون میکند کار ادب                       مردمان،گردند بیزار ادب