شناسه : 14730611


شهرداری برای عملی کردن «وعده» شورای شهر «پول» ندارد! امروز نفرات برگزیده کنکور با رتبه های تک رقمی بهمراه والدین، و شیرزاد، مدیرکل آموزش و پرورش و تنی چند از معاونین و خواجه رضایی، رئیس انجمن خیران مدرسه ساز در جلسه علنی شورای شهر شرکت کرده، و برگزیدگان کنکور مورد تقدیر شورای شهر و شهرداری قرار گرفته و ضمن گرفتن لوح تقدیر، عکسی هم با اعضای شورای شهر بیادگار گرفتند!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

و اما بعد از رفتن برگزیدگان کنکور، شیرزاد مساله کمک دو میلیارد تومانی شورای شهر به مدارس ,را یادآوری کرده و از شورای شهر و شهرداری خواست تا تابستان تمام نشده، قول و وعده و حرف و مصوبه شورای شهر را عملی کنند، و شهردار هم نه گذاشت و نه برداشت، و خیلی رک و پوست کنده گفت که بودجه شهرداری محقق نشده و شهرداری در تامین پول و بودجه جاری هم مانده و پول ندارد و خیلی زور بزند و هنر کند می تواند پس از طی مراحل قانونی، دویست میلیون تومان کمک کند، که جناب شیخ عباس زارع گاریزی رییس شورای چهارم یزد پیشنهاد دادند ، شهرداری قرض کند و از یک جایی بگیرد و به آموزش و پرورش کمک کند!!!
شهردار گفت بابت خرید کارخانه جنوب هم باید هشت میلیارد بدهند، و یکی اعضاء از وامی که قرارست گرفته شود گفت و سرانجام هم شیرزاد و معاونین، وعده های شهرداری و شورای شهر را برداشتند و رفتند...
البته این در شأن مدیرکل آموزش و پرورش هم نیست که برای گرفتن کمک مادی به شورای شهر مراجعه کند، و اما وقتی بودجه نیست و پول ندارند، و همه پول و بودجه صرف هزینه های جاری می شود، مدیرکل آموزش و پرورش، جز به این طرف و اون طرف رو زدن و درخواست کمک کردن، چکار دیگری می تواند انجام دهد!؟
شورای شهر مدتی پیش دو میلیارد تومان کمک به مساجد و دو میلیارد تومان کمک به مدارس را از بودجه فرهنگی سازمان فرهنگی و شهرداری مصوب کرده بود، که کمک مدارسش هنوز در مرحله حرف بود و اما از قضیه کمک به مساجدش هنوز خبری نداریم!!!!
تبصره اول: