شناسه : 2128563


وقتي در پايان مراسم و در هنگام جمع كردن وسايل شهيد معتقدي دفترچه خاطراتش را مطالعه مي كردم در يكي از صفحات معمايي را ديدم كه بد نيست اينجا طرح كنم البته با اصلاحات لازمه.

وبلاگ انجمن رهپويان وصال ترك آباد نوشت :

يك روز سه نفر رفتند به حمام. نفر اول كه بيرون امد به حمامي گفت چند بدهم؟ گفت همان مقدار كه در ظرف است را در ظرف بگذار و 20 تومان بردار. اينچنين كرد و رفت. نفر دوم كه بيرون امد به او هم گفت مثل نفر اول. او هم همين كار را كرد و رفت. به نفر سوم هم همانگونه كه به نفر اول و  دوم گفته بود گفت و او هم پولش را در ظرف گذاشت و 20 تومان برداشت و رفت. وقتي اخر سر مرد حمامي سراغ ظرفش امد ديد پولي در ظرف نيست. به نظر شما در ابتدا چقدر پول در ظرف بوده است؟

البته اين معما مال 30 سال پيشه. بايد زود جوابشو پيدا كنين!!! در قسمت نظرات بنويسيد. جايزه اش يك صلوات

 

جواب 

معماي شهيد معتقدي

داخل ظرف 17/5 تومان بوده است