شناسه : 15263860


تیم میثاق که با 13 امتیازدرمسابقات لیگ برتراستان قهرمان مسابقات شد تنها نماینده ورزشی استان درهفته پایانی فوتسال از تیم میثاق شهرستان تفت است که درهفته آینده در مسابقات قهرمانی کشورحضوریافت و تمرینات خود را آغازنموده است

وبلاگ شوده علیا نوشت :

دهقان : سرپرست سرمربی تیم نوجوانان میثاق تفت دررابطه با تمرینات و مسابقات آینده درمصاحبه با خبرنگارافزود : ....

          

درمصاحبه با بازیکنان تیم میثاق تفت تمرینات را بخوبی انجام داده تا هفته آینده درگیلان  درمسابقات کشوری مقام خواهیم آورد . بیشترتمرینات تیم را با حضورسرمربی شروع نموده و درجهت کسب مقام در مسابقات کشوری هفته آینده بازی سرنوشت سازی را خواهیم داشت

         

دهقان : سرپرست سرمربی تیم نوجوانان میثاق تفت تیم نوجوانان تفت درمسابقات لیگ برتراستان تیم تفت با 13 امتیازقهرمان مسابقات استان شد و هفته ای 3 جلسه درسالن سپاه تفت تمرینات را آغازنموده این تیم با 16 بازیکن و 6  کادرفنی بصورت جمع  22  نفربه مسابقه اعزام می شوند