شناسه : 17188099


به چيزهايى كه نماز را باطل مى كند، مبطلات نماز گفته مى شود.

وبلاگ یزدان نوشت :

به چيزهايى كه نماز را باطل مى كند، مبطلات نماز گفته مى شودو آنها عبارتند از:

1 ـ از بين رفتن يكى از شرايط در بين نماز.

2 ـ پـيـش آمـدن چـيـزى ـ از روى عـمـد، سـهـو يـا نـاچـارى ـ كـه وضـو يـا غسل را باطل مى كند.

3 ـ روى هم گذاشتن دست ها.

4 ـ آمين گفتن پس از حمد.

5 ـ روبر گرداندن از قبله ، از روى عمد يا فراموشى .

6 ـ سخن گفتن از روى عمد، هر چند يك حرف باشد.

7 ـ خنديدن صدادار و عمدى .

8 ـ گريستن صدادار براى كارهاى دنيا و عمدى .

9 ـ بر هم زدن صورت نماز از روى عمد يا فراموشى .

10 ـ خوردن و آشاميدن .

11 ـ شـكّ كـردن در ركـعـت هـاى نـمـاز دو ركـعـتـى و سـه ركـعـتـى ، يـا در دو ركـعـت اوّل نمازهاى چهارركعتى .

12 ـ كـم يـازيـاد كـردن اركان نماز از روى عمد يا سهو، و همچنين كم يا زياد كردن غيرركن ، از روى عمد.

احكام مبطلات نماز

بـا تـوجـّه بـه ايـن كـه بـررسى احكام هر كدام از اين مبطلات به طور جداگانه در اينجا مقدور نيست ، تنها به احكام برخى از مبطلات مهمّ مى پردازيم :

الف ـ روبرگرداندن از قبله

اگـر از روى عـمـد هـمـه صـورت را بـه طـرف راسـت يـا چـپ قـبـله بـرگـردانـد، نـمـازش باطل است ، بلكه اگر از روى سهو هم صورت را به اين مقدار بگرداند، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و لازم نيست كه نماز اوّل را تمام نمايد، ولى اگر سر را كمى بگرداند به عمد باشد يا به اشتباه نمازش باطل نمى شود.(م 1131)

ب ـ سخن گفتن

1 ـ اگـر نـمـازگـزار از روى عـمـد كـلمـه اى بگويد كه از آن ، قصد معنى كند اگر چه معنى هم نـداشـتـه بـاشـد و يـك حـرف هـم بـاشـد، نـمـازش ‍ بـاطـل اسـت .(قبل از م 1132)

2 ـ چـنـانـچـه از روى عمد دو حرف يا بيشتر بگويد، اگر قصد معنى هم نكند بنابراحتياط واجب بـايـد نـمـاز را دوبـاره بـخـوانـد؛ ولى اگـر از روى سـهـو بـگـويـد؛ نـمـازش باطل نمى شود.(قبل از م 1132)

3 ـ سـرفـه كـردن و آروغ زدن و آه كـشـيـدن در نـمـاز اشـكـال نـدارد، ولى گـفـتـن آخ و آه و مـانـنـد ايـنـهـا كه دو حرف است ، اگر عمدى باشد نماز را باطل مى كند.(م 1133)

4 ـ اگـر كـلمـه اى را بـه قـصـد ذكـر بگويد مثلا به قصد ذكر بگويد (الله اكبر) و در موقع گـفـتـن آن ، صـدا را بـلنـد كـنـد كـه چـيـزى را بـه ديـگـرى بـفـهـمـانـد، اشـكال ندارد ولى چنانچه به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماندبگويد، اگر چه قصد ذكر هم داشته باشد، نماز باطل مى شود.(م 1134)

5 ـ در حال نماز، انسان نبايد به ديگرى سلام كند و اگر ديگرى به او سلام كند، بايد طورى جواب دهد كه سلام مقدّم باشد مثلا" بگويد : (اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ) يا (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) و نبايد (عَلَيْكُمُ السَّلام ) بگويد. (م 1137)

6 ـ انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فورا" بگويد؛ و اگر از روى عمد يا از روى فراموشى ، جواب سلام را بقدرى طول دهد، كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست .(م 1138)

ج ـ خنده و گريه صدادار

1 ـ خـنـديـدن صـدادار از روى سـهـو و هـمـچـنـيـن لبـخـنـد زدن ، نـمـاز را باطل نمى كند.

2 ـ اگـر بـراى جـلوگـيرى از صداى خنده حالش تغيير كند، مثلا" رنگش سرخ شود، چنانچه از صورت نمازگزار بيرون رود، بايدنمازش ‍ را دوباره بخواند.(م 1151)

3 ـ گـريـه بـدون صـدا بـراى كـار دنـيـا، نـمـاز را باطل نمى كند.

4 ـ گـريـسـتـن از تـرس خـدا يـا بـراى آخـرت ـ آهـسـتـه بـاشـد يـا بـلنـد ـ اشكال ندارد، بلكه از بهترين اعمال است .(م 1152)

د ـ بر هم زدن صورت نماز

1 ـ اگـر نـمـازگـزار كـارى كـنـد كـه صـورت نـمـاز را بـر هـم بـزنـد، مـثـل دسـت زدن و بـه هـوا پـريـدن و مـانـند اين ها از روى عمد يا فراموشى ، كم باشد يا زياد، نمازش باطل است .

2 ـ چـنـانـچـه كـارى كـه صـورت نـمـاز را بـه هـم نـمـى زنـد، انـجـام دهـد مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد.(قبل از مساءله 1152)

3 ـ اگـر در بـيـن نـمـاز بـه قـدرى سـاكـت بـمـانـد كـه نـگـويـنـد نـمـاز مـى خـوانـد، نـمـازش باطل است .(م 1152)

ه‍ ـ خوردن و آشاميدن

1 ـ اگـر نـمـازگـزار در نـمـاز طـورى بـخـورد يا بياشامد كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است .(م 1154)

2 ـ اگـر در بـيـن نـمـاز، غـذايـى را كـه لاى دنـدانـهـا مـانـده فـرو بـبـرد، نـمـازش بـاطـل نـمـى شـود. و اگـر قـنـد يـا شـكـر و مـانـنـد ايـنـهـا در دهـان مـانـده بـاشـد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود، نمازش اشكال پيدا مى كند.(م 1155)