شناسه : 2165997


پیداکردن مو

وبلاگ کلبه کوچک من نوشت :

مشتری رستوران توی ژله اش مو پیداکرد تصمیم

گرفت این موضوع را مودبانه به پیش خدمت بگوید.

_ شما برای من ژله ای آورده اید که در آن مو است

  می توانید یکی دیگر بیاورید.

_  ببخشید دیگر مو نداریم!!!!!!!!!!!