شناسه : 15990378


برداشت محصول پسته درشهرستان تفت این روزها حدود 1 هزاربهره بردارروستایی شهرستان تفت درحال برداشت محصول پسته خود هستند .

وبلاگ شوده علیا نوشت :

این خوشه های طلایی  پس از فرآوری دربازارهای داخل و خارج از کشوربه فروش می رسد پسته های برداشت شده درترمینال های این شهرستان فرآوری می شوند.

فلاح نژاد : مدیرجهاد کشاورزی تفت در رابطه با برداشت محصول پسته در سه منطقه روستایی شهرستان تفت درمصاحبه با خبرنگارافزود : ....

         

پسته شهرستان تفت امسال نسبت به سال گذشته خیلی بهتربوده . سال بی آفتی هم داشتیم.


محصول خوب بوده و اداره جهاد کشاورزی نهایت همکاری را دارند . پسته  اکبری که حدود 45 هکتارمساحت باغ به این نوع پسته اختصاص یافته که پسته اکبری با توجه به بافت خاکی که درمنطقه قراردارد وبافت خاک شنی هست خوب جواب داده با دستگاه جدا نموده و پس از بسته بندی دربازاربه فروش می رسد .

        


فلاح نژاد : مدیرجهاد کشاورزی تفت حدود 4500 هکتارسطح زیرکشت پسته وجود دارد که درسه منطقه دهشیر -  کهدوئیه و گاریزات کشت شده . اشتغال مستقیمی که دراین طرح اجرا شده حدود 2250 نفربصورت مستقیم تولید اشتغال شده . حدود پسته شهرستان تفت حدود 541 هزارتن ما تولید درشهرستان تفت را داریم.


ارقام پسته ای که درشهرستان تفت کشت شده شامل : پسته کله قوچی اکبری . فندوقی . احمد آبادی . اوحدی . ما 32 ترمینال داریم که کار
فرآوری پسته را انجام می دهند.