شناسه : 16042741


در زیارت عاشورا میخوانیم و می گوییم: لعن الله علی عمر ابن سعد؛ غافلیم از اینکه عمر سعد، خودش را به حکومت ری فروخت.

وبلاگ رضوانشهر صدوق نوشت :

و ما گاهی خودمان را به ثروتی به مراتب کمتر و یا به مقام و موقعیتی به مراتب پایین تر میفروشیم.
در زیارت عاشورا میخوانیم و میگوییم: لعن الله شمرا؛
فراموش میکنیم که شمر، جانباز صفین بود و در رکاب علی(ع) تا مرز شهادت پیش رفت.
و ما گاهی با چهار رکعت نماز و دو تا روزه به خود مغرور میشویم و شیطان را از خودمان دور می بینیم.
خدایا؛
اولین ظلم کننده در حق پیامبر و اهل بیت نبودیم...
و شاید آخرینشان هم نباشیم...
اما نکند جزء تابعین......؟
خدایا وقتی که میگوییم: اللهم العن....و تابعت علی قتله...
نکند لعن خودمان را از تو بخواهیم؟؟