شناسه : 21927574


ده دقیقه زیر کولر گازی برابر است با ۱۴ ساعت کنار تنور ! رنجی که نانوایان می برند!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

در نظامی که از علی (ع) و عدالت علی می گوید و قانون اساسی آن اتکای زیادی به اصول و مبانی قرآن و اسلام دارد، در هوای گرم رمضان و در تیرماهی که از آسمان آتش می بارد، شاطر نانوایی که سه سال است حقوقش اضافه نشده و تغییر نکرده و سال بسال فقط بیست هزار تومان بمبلغ بیمه اش اضافه شده، بابت بیش از چهارده ساعت کنار تنور گرم ایستادن و نان پختن، هفتاد هزار تومان مزد می گیرد، خیلی بیشتر از پیشکار و خلیفه و چانه گیر و این مزد برابر است با دو ویزیتی که یک پزشک در مدت ده دقیقه انجام می دهد و این چه عدالتی است در حکومتی که دم از علی و عدل و عدالت علی می زند!؟
فاصله چقدر!؟
اختلاف چقدر!؟
تبعیض چقدر!؟
بی عدالتی چقدر؟!
در کدام کشور غیر اسلامی و نظامی که علی را نمی شناسند و از علی دم نمی زنند این فاصله و نابرابری و تبعیض وجود دارد!؟
شاطر نانوا خیس عرق لحظه ای می ایستد و می گوید یک هفته است پهلویم درد می کند و اما جرات و وقت رفتن به دکتر را ندارم، و برای تامین هزینه یک پزشک ساده رفتن و تهیه دارو و یک درمان ساده، چند روز باید که کنار تنور عرق بریزد!
اگر یک روز نانوایانی که از صبح تا شب مدام بر روی پا ایستاده اند نان نپزند ودست از کار بکشند، فاجعه و حادثه ای بزرگ در جامعه رخ خواهد داد و اما چه کسی به فکر رنجی که نانوایان در پای تنور می برند هست!؟
محمد رضا شوق الشعراء