شناسه : 16433155


در تعجب هستیم که چرا بابک زنجانی سوالی که جوابش را می دانسته پرسیده و تعجب کرده است!؟

وبلاگ توفان یزد نوشت :

بابک زنجانی که دو سال است زندانیست، در دادگاه گفته :<اجازه نمی دهم شما به نفع خود بهره برداری کنید!> و متعجب پرسیده:< مگر می شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳/۵ میلیون دلار، قالی ۹۰۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۳۲ میلیارد تومان بفروشید؟>
واما در کشوری که یکشبه بابک زنجانی از دلار فروشی سر چهارراهها، بابک زنجانی و فوق میلیاردر و صاحب هواپیما و خانه ششصد میلیاردی و قالی نهصد میلیون تومانی می شود، چرا نمی شود خانه ششصد میلیاردی را ۱۳۰ میلیارد فروخت!؟ خانه ای که هنوز هم می شد ارزانتر فروخت و اما ای کاش که جناب بابک خان زنجانی توضیح می دادند پول خرید خانه ششصد میلیارد تومانی را از کجا آورده و برای خرید فرش نهصد میلیون تومانی چقدر عرق ریخته و زحمت کشیده است!؟
و براستی خریدار خانه و فرش و هواپیمای بابک زنجانی کی بوده است و خریدار پول این خرید کلان را از کجا آورده است!؟