شناسه : 1957706


راه در راه در آمیخته تنگ رنگ در رنگ بر انگیخته نقش هر چه افسون همه در کار فریب گوشه در گوشه گشوده است آغوش

وبلاگ درکوچه های آشتی کنان نوشت :

راه در راه در آمیخته تنگ

رنگ در رنگ بر انگیخته نقش

هر چه افسون همه در کار فریب

گوشه در گوشه گشوده است آغوش

جذبه در جذبه زمین پر نیرنگ

دام گسترده بسی ، دانه ، بسی

نغمه در نغمه زمان پر آهنگ

رهگذر هرکه در این بادیه ،حیران ،خاموش...

نیست هنگام درنگ!!

چه کسی رهگذر کوچه بی رنگی هاست؟

چه کسی رهسپر کوچه ی وحدت خواهد خواهد شد؟

چه کسی رنگ خدا بر گل وگلدان خواهد زد؟

سخت دلتنگم از این کثرت تنهایی ها

چه کسی می برد آیا مارا  به چمنهای پر از سیب وگلاب؟

به دمن های پر از نرگس وبید

تا نفس های نسیم نارنگ؟

چه کسی رنگ خدا خواهد زد

به خیابان ها ،پل ها ،معبر ها ؟به نظر ها ،دلها ،دلبرها ؟

وبه عشق،این کهن دفتر گلگونِ نگارین ارژنگ...

هر چه رنگ است بدین رنگ درآید ،باید.

هرچه رنگ است بدین رنگ گر آید یکروز

کینه هر جاست به آیینه بدل خواهد شد

دفتر عشق لبالب شود از شورِ ِخلوص

دیده ،هر نقش که بیند رخ جانان بیند

هر چه گلواژه زند نقش، غزل خواهد شد

چه کسی روزی بر منبر نور ، خاک را خواهد خواند

به فرا خوانی میثاق الست؟

مژده خواهد داد از کثرت عشق!

وصلا خواهد داد!   آی مردم ! مردم!!

هرچه ره، رهگذر ِکوچه بی رنگیهاست

هرچه راه است به سر منزل وحدت پیوست!