شناسه : 1983669


کتابی که ارزش خواندن داشته باشد ارزش خریدن هم دارد.

وبلاگ کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب (ع) گاریز نوشت :

به جیب خالی خود بگویید :

کتابی که ارزش خواندن داشته باشد ارزش خریدن هم دارد.

یک نظریه علمی میگوید :

داشتن کتاب مهم نیست آنچه مهم است خواندن کتاب است .

انسانهای بزرگ میتوانند :

دودقیقه بدون هوا ، دوهفته بدون آب ، ویک عمر بدون پول زندگی کنند

اما بدون کتاب نمی توانند حتی یک لحظه زندگی کنند.

یک شعار کهن :
این خانه خانه نشود تا کتابخانه نشود .