شناسه : 2517769


ماه در حلقۀ گیسوش به دام افتاده چشم این دهکده بر ماه تمام افتاده!

وبلاگ اشک قو نوشت :

هر ستاره كه شبي خواست به پايش برسد

عاقبت سوخته و از سر بام افتاده!

چشمهایش چقدر حال قشنگی دارند

مثل دو حبّۀ انگور به جام افتاده

خم ابروش اگر قوس کمان نیست ولی

ذوالفقاری است که از دست نیام افتاده

دستها خوشۀ انگور که از شانۀ تاک

رگ یک حادثه در دست کدام افتاده

آب را ریخته در جام دو دستش اما:

این حلالی است که بدجور حرام افتاده!

چه پیامی است که زیباتر از آن ممکن نیست

گرچه دو واژه از این متن پیام افتاده!