شناسه : 14047856


مسابقه بزرگترین نقاشی جهان با عنوان صرفه جویی درمصرف آب دربوستان مرکزی تفت . اهمیت موضوع نقاشی بزرگترها را هم به شرکت درکشیدن این نقاشی کشاند . بیش از400 نفراز کودکان و نوجوانان دراین مسابقه نقاشی شرکت کردند

وبلاگ شوده علیا نوشت :

درتصاویری که کشیده شده بود : موقع مسواک آگرآب نباشد نمی توان مسواک زد . دریکی ازنقاشی ها فردی به تصویر کشیده شده بود که شیرآب را بازگذاشته بود که این کارصحیح نیست و باید به آب اهمیت داد و باید درمصرف آب صرفه جویی کنیم

          sam_0436.jpg

          sam_0437.jpg

          sam_0438.jpg