شناسه : 15524259


رجامی که مورد رضایت آمریکاست نباید در مجلس تایید شود رضایت مندی آمریکایی ها از برجام در این یکی دو ماهه مکرر در رسانه های خودشان و ما منتشر شده است. جایی که دشمن به آن دل بسته است و کاری که مورد رضایت دشمن است نباید مورد تایید مجلسی مردمی باشد.

وبلاگ عارفانه نوشت :

متاسفانه دولت با ذوق زدگی ناشی از قدرت طلبی و تلاش برای بقای در قدرت؛ امنیت و حیثیت و توان و استقلال کشور را به خطر انداخته است.
البته همه تلاش و توان دولت این بوده است ولی جرات ندارد و نمی خواهد که بگوید این توشه و توان و اندوخته اش چیزی قابل و در خور ایران اسلامی نیست.
به نظر می رسد بهترین حالت برای برجام رد آن در مجلس است و اگر قرار است برجام تایید شود باید توسط رهبری تایید شود.
اگر قرار است تصمیمی به این بزرگی گرفته شود کسی باید آن را تایید یا رد کند که در بزنگاه خطر هم بتواند خطرات را گوشزد نماید
برجام مورد رضایت آمریکا حتی اگر قرار است تاید شود نباید به این راحتی ها مسیر تاییدش هموار شود.
حداکثر ظرفیت رد برجام باید مورد استفاده قرار گیرد و حداکثر منت بر سر 6 کشور غربی باید گذاشته شود که خیال خام ذوق زدگی ایران از سر آنان به در شود، هر چند متاسفانه چهره ذوق زده دولتی ها مشمئز کننده و موجب سرافکندگی است.
البته با توجه به آنچه در برجام است و وضعیت شکننده آمریکا و هم پیمانان آنها قبول برجام به تثبیت آنان کمک می کند ولی برای وضعیت ما تاثیر چندانی نخواهد داشت.
دشمنی آمریکا با ما ادامه خواهد داشت و بهانه های جدید باعث تحریم های جدید و بیشتر خواهد شد و 3 سال دیگر اعضای  این دولت بر سر کار نیستند که پاسخگوی عملکرد ناصواب خود باشند
بهترین عمل عدم قبول برجام و مقاومت و ایستادگی در مقابل شیطان است.
هر وقت به شیطان لبخند زده ایم ضرر کرده ایم، چه در سلوک فردی و درونی خویش و چه در زندگی اجتماعی و سیاسی در مقابله با شیطان بزرگ آمریکا .