شناسه : 20486744


وقتی با کفش خارجی روی فرش با ارزش ایرانی راه می روی،‌ این کار توهینی بزرگ تلقی می شود...

وبلاگ حکمت ما نوشت :

به هر ایرانی با غیرتی توهین تلقی می شود...

هر کسی که می خواهی باشی، تفاوتی نمی کند، باید به فرشی به وسعت قلب های مردم این سرزمین احترام گذاشت، اینجا مثال همان کوه طور می‌شود گاهی، باید از پا، کفش کَند و با احترام وارد شد...

شاید این حرکت،‌ زدن چوبِ اشرافیگری بر سر مردمی باشد که می خواهند حتی با دستان خالی، کاری کنند کارستان ...

شاید هم نشانی از این باشد که به تلاشگر ایرانی بفهمانند؛ تو تا به اینجا و این ماشین برسی، دنیا به سر آمده است ...

این حرکت،‌هر چه که بود، اشتباه بود؛ اشتباهی توهین آمیز و به دور از معرفت...