شناسه : 16750311


بر اساس گفته رسانه ها کشتاردیروز فرانسه بزرگترین حادثه تروریستی پس از جنگ جهانی بوده است.

وبلاگ عارفانه نوشت :

مدتهاست کشورهای اروپایی و آمریکا از راه دور، جنگ می افروزند و مامور اجیر می‌کنند و بی آنکه کوچکترین آسیبی در کشورهای خودشان داشته باشند کشورهای دیگر را نابود می کنند و یا دولتی را ساقط می کنند و یا انتخابات ملتی را باطل و حکومت تحت نظرخود را بر مسند می نشانند.

به عنوان نمونه، حامی اصلی و پناهگاه سازمان منافقین کجاست؟ سازمانی که آدم های معمولی و بی ارتباط با دولت و حکومت در ایران را صرفا به خاطر داشتن ریش ترور می کرد و مردم عراق چه سنی و چه شیعه، چه عرب و چه کرد را بدون دلیل کشتار کردند.

سالهاست که طمع تلخ ترس و ناامنی کمتر به جان اروپا و آمریکا افتاده است ولی اکنون حامیان تروریست که در دیگر کشورها تروریست کاشته اند و ناامنی را سالها به جان عراق و افغانستان و پاکستان و یمن و سوریه و ... انداخته اند،  از شهرهای خود ترور درو می کنند.

و البته این طبیعت جهان است که: هرکه طوفان بکارد باد درو می کند.