شناسه : 2020679


سه چیزی که در زندگی بیشرین اشتیاق را برایشان داریم: خوشبختی، آزادی و آرامش خیال…

وبلاگ موسسه علمی و فرهنگی رهپویان اردکان نوشت :

همیشه با دادنشان به شخصی دیگر بدست می آیند.
آنهایی که به دیگران لطف میکنند، قطعاً خود مورد لطف قرار میگیرند…
کسانی که به مردم کمک میکنند، خود مورد یاری قرار میگیرند ؛
شما دو دست دارید…
اولی برای کمک به خود و دومی برای کمک به دیگران.