شناسه : 24764339


همیشه با خود می اندیشیدم که برای چه این قدر خداوند به قلم ارزش و احترام قائل، که در قرآن هم به آن قسم خورده است . چند روایت بسیار تکان دهنده که انسان را مبهوت و به تفکر وا می دارد برایتان نقل میکنم

وبلاگ نون والقلم نوشت :

1-   « اول ما خلق الله القلم » اوّلین چیزی را که خداوند آ فرید قلم بود.
2 - قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتری داده شده است : « مداد العلماء افضل من دماء الشهداء »

3- « هر عضوی از اعضای بدن را زکاتی است وز کات دست، نگارش علوم و منافعی است که مسلمین از آن بهره مند گردد .

4 - نوشتن و نگارش ،علم و دانش را برای انسان نگه می دارد . « قیّدوا العلم با لکتابة » علم وداناش را با نوشتن دربند آورید و مقید سازید.

5 - اهمیت کتاب و کتابت و مقام و منزلت کاتب را این گونه بیان می فرماید : « من مات ومیرا ثه الدّ فا تر والمحابر وجب له الجنّة »  هرکس که بمیرد و میراث او دفاتر و دوات باشد بهشت برای او واجب و شایسته و بایسته است .

6 - « ثلاث تخرق الحجب وتنتهی الی ما بین یدی الله ، صریر اقلام العلماء وطی اقدام المجاهدین و صوت مغازل المحصنات » سه صدا است که حجاب ها را پاره می کند وبه پیشگاه خداوند می رسد ، صدای گردش قلم های دانشمندان به هنگام نوشتن و صدای گام های مجاهدان در عرصه ی جهاد و مبارزه و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن .

 

دلیل روایات شاید بر این  باشد که قلم در شکل گیری روح ما نقش بسزایی دارد چون می توان روح را با کنار هم گذاشتن واژه هایی که از  روح تراوش و بر روی صفحه کاغذ چیده می شود را هم زنده و هم میراند.

همانطور که میدانید جسم ما مرکب روح است و روح به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد به همین دلیل اگر صاحب مرکب (روح) ، سالم و زنده باشد، خودش و هم مرکبش را میتواند به کمال سوق دهد و در غیر این صورت به سرانجامی خواهد رسید که از حیوان هم پست تر خواهد شد .در اسلام بسیار به علم و کتاب تاکید شده که وجود این دو ، زائیده نگاشتن قلم است و این قلم است که علم را محصور و به کتاب تبدیل کرده و آنرا جاودانه میکند