شناسه : 19067628


استاندار، نماینده و نماد و آیینه رییس جمهور در هر استان است، و حال در بسیاری از روزها این نماینده رئیس جمهور، در یزد و کنار مردم یزد نیست و از هوایی که مردم یزد تنفس می کنند، تنفس نمی کند، و از آبی که مردم یز می نوشند، نمی نوشد!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

مشکل بزرگ یزد سوء مدیریت است! بی آبی، مشکل کوچک یزد است!
یزد نماد بی عدالتی و تبعیض و فاصله طبقاتی است!
یزد ثروتمندترین و طبقاتی ترین و از پرفاصله ترین شهرها و استانهای کشور است، استانی است که در یکسوی آن شهرستانی با هشتاد هزار نفر جمعیت، یک نماینده مستقل در مجلس دارد، و در آنسوی آن پنج شهرستان پرفاصله از هم ابرکوه و خاتم و بافق و مهریز و بهاباد نیز یک نماینده، و وضعیت اقتصادی و مدیریتی اردکان با ابرکوه و خاتم و بهاباد و حتی بافق معدنی نیز قابل مقایسه نیست، و اما در دوران ریاست جمهوری شما و با حکم وزیر کشور دولت «تدبیر» فرد بازنشسته ای که هنوز هم محل سکونت خانواده اش یزد نیست و تهران است، با سفارش و همراهی نماینده مستقل اردکان برای یزد صنعتی انتخاب می شود؛ که هیچگاه خانواده اش نیز حاضر نمی شوند بهمراه او به محل خدمت او آمده و در یزد ساکن شوند!
استاندار، نماینده و نماد و آیینه رییس جمهور در هر استان است، و حال در بسیاری از روزها این نماینده رئیس جمهور، در یزد و کنار مردم یزد نیست و از هوایی که مردم یزد تنفس می کنند، تنفس نمی کند، و از آبی که مردم یز می نوشند، نمی نوشد!
آیا همه استانداران شما، پیر و بازنشسته و رانتی و پروازی هستند و محل سکونت خانواده اشان در محل خدمتشان نیست!؟
آقای رئیس جمهور!
براساس کدام شایستگی و توانمندی و تجربه و تخصص، اولین استاندار شما برای استان یزد انتخاب گشت و آیا شما و وزیر کشور دولت تدبیر و امید، نقشی در این انتخاب و انتصاب داشتید!؟