شناسه : 10730335


بوي گل محمدي آيد ز كويتان انفاس كيست ريخته در هاي وهويتان نام كه مي بريد كه دل مي برد زدست ياد كه مي كنيد كه سرخ است رويتان مست از چه باده ايد؟ خدا را به ما دهيد يك جرعه از زلال مدام سبويتان

وبلاگ درکوچه های آشتی کنان نوشت :

اين غزل را براي هنرمندان حاضز در نشست كه همه از عاشقان ودلباختگان حضرت محمد ص بودند سرودم وتقديم كردم

 

****************************

بوي گل محمدي آيد  ز كويتان

انفاس كيست ريخته در هاي وهويتان

نام كه مي بريد كه دل مي برد زدست

ياد كه مي كنيد كه سرخ است رويتان

مست از چه باده ايد؟ خدا را به ما دهيد

يك جرعه از زلال مدام سبويتان

شوري عجب نشسته به هر نغمه ،هر سرود

گلبانك كيست در نفحات گلو يتان

طوفان عشق شعله ور از رنگ وبوي كيست؟

اي جان فداي لاله ي روي نكويتان

خيل فرشتگان به شما رشك مي برند

صف بسته اند گرم دعا گفتگويتان

تا گل فشان بزم شما مهر احمد يست

گل مي كند غزل غزل از گفتگويتان

معشوق مهربان شما تا محمد است

دارند بيدلان جهان آرزويتان

دريا اگر چه سهم كوير عطش نشد

دريا گرفت از گذر خاك كويتان