شناسه : 2108556


هیچکس نمیتواند به عقبــــــــ برگردد و از نو شروع کند .

وبلاگ موسسه علمی و فرهنگی رهپویان اردکان نوشت :

آدم ها زیبا فکر می کنند .. زیبا حرف می زنند ...

امــــــــــا ...

زیبا زندگی نمی کنند ...

" رومن پولانسکی"

هیچکس نمیتواند به عقبــــــــ برگردد و از نو شروع کند

اما همه میتوانند از همین حالا شــــروع کنند و

پایان تازه ای بسازنـــــــــد.