شناسه : 16259019


یک جوان بصیر یزدی، اتومبیل خود را به گونه ای ابتکاری و جذاب تزئین کرده و در دهه اول محرم در سطح شهر تردد داشته است.

یزدامروز نوشت :

یکی از کارهایی که در ایام محرم و مناسبت های مذهبی انجام می شود اتومبیل نویسی و تزئین اتومبیل به سیک های مختلف با نمادها یا نوشته های مذهبی است .

بر همین اساس یک جوان خوش ذوق و بصیر یزدی اتومبیل خود را به گونه ای ابتکاری و جذاب تزئین کرده و در دهه اول محرم در سطح شهر تردد داشته است.